Διακύρηξη Πανεπιστημονικής


8SEL_PANEPIST_OIKONOMOLOGOI_low

Συνδεδεμένοι χρήστες
Έχουμε 33 επισκέπτες συνδεδεμένους

PostHeaderIcon ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ

Προκειμένου να εφαρμοστεί η «Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ» που αφορά την «απελευθέρωση» στην παροχή υπηρεσιών, και να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων στην ΕΕ κατά πως ορίζει η συνθήκη του Μάαστριχτ.

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία του κεφαλαίου με την είσοδο των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων σε νέα πεδία τοποθέτησης και κερδοφορίας.

Πραγματοποιήθηκε, με μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις, εναρμόνιση της εθνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σε αυτά τα πλαίσια και σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»,  και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν. 3919/2011, μετά πάροδο τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου, επέρχεται παύση της ισχύος όλων των προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής αδείας.

Τις 23/2/12 εστάλη εγκύκλιος του εποπτεύοντος το Ο.Ε.Ε. υπουργείου με θέμα «την εφαρμογή του ν. 3919/2011 για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή -Φοροτεχνικού.

Σύμφωνα με αυτή, με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011, όπως είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 ν. 4038/2012 καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν την πρόσβαση στην άσκηση επαγγελμάτων.

 

Οι περιορισμοί που καταργούνται στην άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011, είναι:

- Η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας (Αρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2515/97 και άρθρο 4 του ΠΔ 340/1998) για την άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού. Το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την υποβολή αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος.

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος αντικαθίσταται από την αναγγελία έναρξης και χορηγείται από την αρμόδια Αρχή (ΟΕΕ) «Επαγγελματική ταυτότητα» Λογιστή - Φοροτέχνη σε όλες τις τάξεις χωρίς διακρίσεις και ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την επαγγελματική εμπειρία.

- Η προϋπόθεση το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτέχνη να ασκείται από μέλη του ΟΕΕ, αποφοίτων ΑΕΙ ή αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού (Αρθρο 1, παρ. 1 περ. α και παρ. 4 του Ν. 2515/1997). Ορίζεται πλέον ρητά ότι, το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού δύναται να ασκήσουν πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, μη μέλη του ΟΕΕ.

- Η διαδικασία πιστοποίησης όπως έχει θεσμοθετηθεί, την οποία θεωρεί περιττή διοικητική διαδικασία, με την αιτιολογία ότι: «οι προϋποθέσεις πιστοποίησης κατά το ουσιώδες μέρος τους, ταυτίζονται με αυτές που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών».

- Τέλος, σε ότι αφορά τα Λογιστικά γραφεία, καταργείται το άρθρο 10 (Π.Δ. 340/1998) όπως ισχύει σήμερα και αντικαθίσταται ως εξής:

Νομικά πρόσωπα, όλες οι εταιρείες, χωρίς καμία διάκριση υποχρεούνται στην αναγγελία άσκησης δραστηριότητας και στη λήψη βεβαίωσης συνδρομής προϋποθέσεων.

Για δε τις Ανώνυμες Εταιρείες, καταργείται η απαίτηση της κατοχής άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτέχνη από τους μετόχους που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (Αρθρο 10, παρ. 2, εδάφιο 2).

Επίσης προσεχώς θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση δευτερεύουσα νομοθεσία σχετικά με το σύστημα διεξαγωγής σεμιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη και σε ό,τι άλλο απαιτηθεί προκειμένου να είναι συμβατή η όλη διαδικασία με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

Με γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προτείνεται επίσης:

1. Η μη διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος Λογιστική - Φοροτέχνη, καθώς δε συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εξαίρεσης κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 3919/2011 (για την απελευθέρωση των «κλειστών επαγγελμάτων»)

2. Η μη διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση λειτουργίας γραφείου παροχής υπηρεσιών Λογιστή - Φοροτεχνικού για τον ίδιο παραπάνω λόγω.

3. Η κατάργηση της υποχρέωσης πιστοποίησης των Λογιστών - Φοροτεχνών, όπως προβλέπεται από την Υ.Α. ΠΟΛ 1166/2011.

4. Η επανεξέταση του συστήματος διεξαγωγής σεμιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη, με στόχο την αποτροπή τυχόν ποσοτικών φραγμών εισόδου ή άλλων «στρεβλώσεων» του ανταγωνισμού.

5. Να προβλεφθεί ότι το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτέχνη δύναται να ασκήσουν πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, μη μέλη του ΟΕΕ.

Σημειώνουμε ότι το Π.Δ. 38/2010, αφορά την «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων».

Σύμφωνα με αυτό αναγνωρίστηκε η επαγγελματική ισοτιμία των διπλωματούχων κολλεγίων του εξωτερικού με διετή λογιστική προϋπηρεσία στην ΕΕ, με αυτήν των πανεπιστημίων.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης και γίνονται για να εξυπηρετήσουν το κεφάλαιο και τις ανάγκες του. Για να επιταχύνουν τη συγκέντρωση των λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών σε μεγάλες κεφαλαιουχικές εταιρείες με εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

 

Είναι τεράστια η ευθύνη των άλλων δυνάμεων στο ΟΕΕ, κυβερνητικών και του Ευρωμονόδρομου, που όλα αυτά τα χρόνια έβαλαν πλάτη:

  • για την ενσωμάτωση των ευρωενωσιακών οδηγιών, το πέρασμα των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στην παιδεία, την υποβάθμιση των πτυχίων και την αποσύνδεσή τους από τα επαγγελματικά δικαιώματα.
  • για να περάσουν οι οδηγίες (Μπολκενστάιν) 89/48 και 36/2005 για την «απελευθέρωση» της αγοράς υπηρεσιών που εξισώνουν επαγγελματικά τα πτυχία των πανεπιστημίων με τα κολλέγια.
  • βοήθησαν να προωθηθούν γενικότερα αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις στην κατεύθυνση των οδηγιών της Μπολόνια και της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που στόχο έχουν την εναρμόνιση των αλλαγών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στη βάση της αντιστοίχησης και ικανοποίησης των αναγκών της αναπαραγωγής του κεφαλαίου και θωράκισης της κερδοφορίας του.

Οι ίδιες δυνάμεις αποδέχθηκαν την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2006/43 για τον ελεγκτή που υποβαθμίζει τα ακαδημαϊκά πτυχία και απαξιώνει την εργατική δύναμη του μισθωτού επιστήμονα. Στο σύνολό τους, αυτές οι δυνάμεις εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση την καθιέρωση της πιστοποίησης. Ό,τι έγινε με τους ελεγκτές, προωθείται σήμερα και με τους λογιστές.

Ο νόμος για το Φοροτέχνη - Λογιστή, τον οποίο εξαρχής αντιπαλέψαμε, προώθησε την κατηγοριοποίηση και τη διαμόρφωση μιας επαγγελματικής πυραμίδας με ελάχιστα επαγγελματικά δικαιώματα για την πλειοψηφία των νέων πτυχιούχων και συνέβαλε ουσιαστικά στο χτύπημα των ΣΣΕ στον κλάδο. Άνοιξε το δρόμο για να περάσουν οι σημερινές ρυθμίσεις για συγκέντρωση του Λογιστικού - Φοροτεχνικού έργου στους μονοπωλιακούς ομίλους, με πτυχιούχους - λογιστές χωρίς δικαιώματα και κλαδικές συμβάσεις εργασίας.

Με αυτές τις ρυθμίσεις δίνονται νέα πεδία εκμετάλλευσης και κερδοφορίας στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια με εργαζόμενους σε καθεστώς μέγιστης εκμετάλλευσης.

Και σήμερα οι καθεστωτικές και οπορτουνιστικές δυνάμεις στο ΟΕΕ βάζουν πλάτες και αποπροσανατολίζουν, ζητώντας δήθεν εξαιρέσεις. Αφού βοήθησαν να περάσει όλο το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τα μνημόνια, οι εφαρμοστικοί νόμοι, ο νόμος για την εφεδρεία - απολύσεις, τον οποίο εφάρμοσαν στο ίδιο το ΟΕΕ.

Αποκρύπτουν εσκεμμένα την αντικειμενική τάση της «απελευθερωμένης» αγοράς, που είναι η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Με τον νόμο για την απελευθέρωση των «κλειστών» επαγγελμάτων, τη συρρίκνωση των ΔΟΥ και το φορολογικό πιστοποιητικό, διευκολύνεται η συγκέντρωση του κύριου όγκου των φοροτεχνικών και λογιστικών εργασιών σε μεγάλες λογιστικές - συμβουλευτικές εταιρείες.

Τα συσσωρευμένα κεφάλαια που υπάρχουν αναζητούν νέους κερδοφόρους τομείς για να επενδύσουν. Για να γίνει αυτό πρέπει να φθηνύνει η αξία της εργατικής δύναμης μισθωτών ελεγκτών και λογιστών και να εκτοπιστούν οι δεκάδες χιλιάδες μικρών και αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία τους.

Οι παραπάνω εξελίξεις συμπληρώνονται με τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Όπου με την προώθηση του εθνικού πλαισίου προσόντων από το Υπουργείο Παιδείας, δίνεται οριστικό χτύπημα στην έννοια του πτυχίου που οδηγεί σε επαγγελματικά δικαιώματα.

Ολοκληρώνεται, δηλαδή, ο σχεδιασμός πιστοποίησης των εργαζομένων από «ανεξάρτητες» αρχές ή επιχειρήσεις που θα πιστοποιούν τη δυνατότητα άσκησης του ενός ή του άλλου επαγγέλματος με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς. Γίνεται ένα ακόμα βήμα στη δημιουργία στρατιών φθηνού, ευέλικτου δυναμικού.

Μπαίνει στην ημερήσια διάταξη η σύγκρουση με αυτή την πολιτική και τους εκπροσώπους της. Με μέτωπο παρεμπόδισης των μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων που θα συγκρούεται με το κεφάλαιο και την εξουσία του, με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης.

Η απόκτηση του πτυχίου να είναι η μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Πτυχία με περιεχόμενο και δικαιώματα, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κατάργηση των διαδικασιών της δια «βίου μάθησης», «αξιολόγησης» και «πιστοποίησης», σύγκρουση με το κεφάλαιο και την ΕΕ.

Συγκρότηση λαϊκού μετώπου πάλης για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης, με λαϊκή εξουσία και οικονομία, με κοινωνικοποίηση των βασικών συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Μόνο έτσι θα μπουν τα μέσα παραγωγής, η επιστήμη και η τεχνολογία στην εξυπηρέτηση των εργατικών λαϊκών αναγκών και θα συνδεθεί η εκπαίδευση με την παραγωγή.8/4/2012

Πανεπιστημονική Οικονομολόγων (ΔΠΚ-Ο)

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 04 Νοέμβριος 2013 00:06)